Photo Album: Warm Herbs that Release the Exterior

Enjoy these photos and use them to study your visual herb identification. Ma Huang, Cong Bai and Sheng Jiang are not included in this collection.

Gui Zhi

guì zhī              桂枝                                              Ramulus Cinnamomi                                          cinnamon twig; cassia twig

Gui Zhi enters the Heart, Lung, and Urinary Bladder channels.
Gui Zhi is Acrid, Sweet, and Warm.
                                                                   Gui Zhi is featured in the following formulas:
Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang (Bupleurum, Cinnamon twig, and Ginger Decoction)
Chai Hu Gui Zhi Tang (Bupleurum and Cinnamon twig Decoction)
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)
Da Qing Long Tang (Major Bluegreen Dragon Decoction)
Dang Gui Si Ni Tang (Tangkuei Decoction for Frigid Extremities)
Ge Gen Jia Ban Xia Tang (Kudzu Decoction plus Pinellia)
Ge Gen Tang (Kudzu Decoction)
Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon Twig and Poria Pill)
Gui Zhi Gan Cao Tang (Honey Fried Licorice Decoction)
Gui Zhi Jia Fu Zi Tang (Cinnamon twig and Aconite Decoction)
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang (Cinnamon twig Decoction plus Kudzu)
Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang (Cinnamon twig Decoction plus Magnolia Bark and Apricot Kernel)
Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang (Cinnamon Twig Decoction Plus Dragon Bone and Oyster Shell)
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang (Cinnamon twig Decoction plus Peony)
Gui Zhi Ren Shen Tang (Cinnamon twig and Ginseng Decoction)
Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang (Cinnamon Twig, Peony, and Anemarrhena Decoction)
Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)
Huang Lian Tang (Coptis Decoction)
Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang (Astralagus and Cinnamon twig Five Substance Decoction)
Huang Qi Jian Zhong Tang (Astralagus Decoction to Construct the Middle)
Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)
Ling Gui Zhu Gan Tang (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodis Macrocephalae, and Licorice Decoction)
Ma Huang Tang (Ephedra Decoction)
Shen Qi Wan (Kidney Qi pill)
Tao He Cheng Qi Tang (Peach Pit Decoction to Order the Qi)
Wei Ling Tang (Calm the Stomach and Poria Decoction)
Wen Jing Tang (Warm the Menses Decoction)
Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria)
Wu Mei Wan (Mume Pill)
Xiao Jian Zhong Tang (Minor Construct the Middle Decoction)
Xiao Qing Long Tang (Minor Bluegreen Dragon Decoction)
Zai Zao San (Renewal Powder)
Zhi Gan Cao Tang (Honey Fried Licorice Decoction)
Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang (Immature Bitter Orange, Trichosanthes Fruit, and Cinnamon twig Decoction)
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang (Immature Bitter Orange, Chinese Chive, and Cinnamon twig Decoction)

 

Zi Su YeZi Su Ye                                       Folium Perilla                                                         perilla leaf

Zi Su Ye enters the Lung and Liver channels                                                                                    Zi Su Ye is Acrid, Aromatic, Warm
Zi Su Ye is included in the following formulas:

Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)

 

Huo Xiang Zheng Qi San (Agastache Powder to Rectify the Qi)

 

Mu Xiang Liu Qi Yin (Auckland Flowing Qi Decoction)

 

Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)

 

Xiang Su San (Cyperus and Perilla Leaf Powder)

 

Xing Su San (Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder)
Zheng Qi Tian Xiang San (Qi Supporting Cyperus Powder)

 

 

Xin Yi

Xin Yi Hua                               Magnoliae Flos                      Magnolia Flower               Xin Yi Hua enters the Lung and Stomach Channels                                                                                    Xin Yi Hua is Slightly Warm and Acrid

 

 

Xin Yi Hua is found in the following formulas:

Cang Er Zi San (Xanthium Powder)

Xin Yi Qing Fei Yin (Magnolia Flower and Gypsum Combination)

Xin Yi San (Magnolia Flower Powder)

 

Xiang Ru

Xiang Ru                                                                       Moslae Herba                                             Aromatic Madder, Mosla

Xiang Ru enters the Lung and Stomach channels

Xiang Ru is Slightly Warm, Acrid, and Aromatic

Xiang Ru is found in Xiang Ru San (Mosla Powder)

 

 

Qiang Huo

qiāng huó      羌活                                   Rhizoma et Radix Notopterygii                        notoptetygium root

qiāng huó enters the Urinary Bladder and Kidney Channels

qiāng huó is warm, bitter, acrid, and aromatic

qiāng huó is found in the following formulas:

Bao Chan Wu You Fang

Chai Ge Jie Ji Tang

Chuan Xiong Cha Tiao San

Da Qin Jiao Tang

Dang Gui Nian Tong Tang

Jiu Wei Qiang Huo Tang

Juan Bi Tang

Qiang Huo Sheng Shi Tang

Ren Shen Bai Du San

Shen Tong Zhu Yu Tang

Shu Jing Huo Xue Tang

Xin Yi San

Yu Zhen San

Zai Zao San

Gao Ben

găo bĕn                   藁本                                  Rhizoma Ligustici                   Chinese lovage root; ligusticum root

găo bĕn enters the Urinary Bladder and Du Mai channels

găo bĕn is warm and acrid

găo bĕn is found in the following formulas:

Qiang Huo Sheng Shi Tang

Xin Yi San

Fang Feng

fáng fēng   防风                 Radix Saposhnikoviae             siler; ledebouriella root; saposhnikovia root 

fáng fēng enters the Urinary Bladder, Liver, and Spleen channels

fáng fēng is slightly warm, sweet and acrid

fáng fēng is found in the following formulas:

Bai Zhu Shao Yao San

Chai Hu Qing Gan Tang

Chuan Xiong Cha Tiao San

Da Qin Jiao Tang

Dang Gui Nian Tong Tang

Dang Gui Yin Zi

Du Huo Ji Sheng Tang

Fang Feng Tong Sheng San

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang

Jiu Wei Qiang Huo Tang

Juan Bi Tang

Qiang Huo Sheng Shi Tang

Shi Wei Bai Du San

Shu Jing Huo Xue Tang

Tong Xie Yao Fang

Xian Fang Huo Ming Yin

Xiao Feng San

Xie Huang San

Xin Yi San

Yu Ping Feng San

Yu Zhen San

Zai Zao San

Zhen Ren Huo Ming Yin

Bai Zhi

bái zhĭ               白芷                                   Radix Angelicae Dahuricae                                   angelica root

bái zhĭ enters the Lung Stomach and Spleen channels

bái zhĭ is warm and acrid

bái zhĭ is in the following formulas:

Cang Er Bi Dou Yan Feng

Cang Er Zi San

Chai Ge Jie Ji Tang

Chuan Xiong Cha Tiao San

Da Qin Jiao Tang

Huo Xiang Zheng Qi San

Jiu Wei Qiang Huo Tang

Long Dan Bi Yuan Fang

Mu Xiang Liu Qi Yin

Qi Zhen San

Shu Jing Huo Xue Tang

Wu Ji San

Xian Fang Huo Ming Yin

Xin Yi San

Yu Zhen San

Zhen Ren Huo Ming Yin

 

 

unspecified

jīng jiè                  荆芥                                  Herba Schizonepetae                                               schizonepeta

jīng jiè enters the Liver and Lung channels

jīng jiè is slightly warm and acrid

jīng jiè is found in the following formulas:

Bao Chan Wu You Fang

Chuan Xiong Cha Tiao San

Dang Gui Yin Zi

Ding Jing Tang

Fang Feng Tong Sheng San

Huai Hua San

Ping Gan Kai Yu Zhi Xue Tang

Shi Wei Bai Du San

Wan Dai Tang

Xiao Feng San

Yin Qiao San

Zhi Sou San

 

unspecified

cāng ĕr zĭ                苍耳子                        Fructus Xanthii                             cockleburr fruit; xanthium fruit

cāng ĕr zĭ enters the Lung channel

cāng ĕr zĭ is bitter, sweet, warm, and toxic

cāng ĕr zĭ is found in the following formulas:

Cang Er Bi Dou Yan Feng

Cang Er Zi San

Long Dan Bi Yuan Fang

unspecified

xì xīn            细辛                                        Radix et Rhizoma Asar                      Manchurian wild ginger; asarum

xì xīn enters the Lung, Heart, and Kidney channels

xì xīn is acrid and warm

xì xīn is found in the following formulas:

Chuan Xiong Cha Tiao San

Da Huang Fu Zi Tang

Da Qin Jiao Tang

Dang Gui Si Ni San

Du Huo Ji Sheng Tang

Jiu Wei Qiang Huo Tang

Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang

Long Chi Qing Hun Tang

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang

She Gan Ma Huang Tang

Wu Mei Wan

Xiao Qing Long Tang

Xi Yin San

Zai Zao San