Photo Album: Cool Acrid Herbs that Release the Exterior

Bo He

Bo He – Menthae Herba- Mint

Meridians: Lung, Liver

Properties: Acrid, Aromatic, Cooling

Bo he is featured in at least 14 classical formula, including:

Xiao Yao San Free Wanderer Powder

Jia Wei Xiao Yao San Kamishoyosan, Supplemented Free Wanderer Powder

Yin Qiao San  Lonicera And Forsythia Powder

Niu Bang ZiNiu Bang Zi-Arctii Fructus

Great Burdock Fruit

Meridians: Lung, Stomah

Properties: Acrid, Bitter, Cold

Niu Bang Zi is featured in at least five classical formula, including:

Yin Qiao San   Lonicera And Forsythia Powder

Bu Fei E Jiao Tang, Ass Hide Glue Decoction*

Chai Hu Qing Gan Tang, Bupleurum Liver-Clearing Decoction*

Pu Ji Xiao Du Yin, Universal Salvation Toxin-Dispersing Beverage*

Xiao Feng San,Wind-Dispersing Powder*

chan tuiChan Tui-Cicadae Periostracum Cicada Molting

Meridians: Lung, Liver

Properties: Sweet, Salty, Slightly Cold

Chan Tui is featured in the classical formula Xiao Feng San, or Wind-Dispersing Powder*

Sang Ye

 

 

Sang Ye-Mori Folium

White Mulberry Leaf

Meridians: Lung, Liver

Properties: Sweet, Bitter, Cold

Sang Ye is featured in at least five classical formula, including:

Qing Zao Jiu Fei Tang, Dryness-Clearing, Lung-Rescuing Decoction

Sang Ju Yin, Mulberry Leaf and Chrysanthemum Beverage

Sang Xing Tang, Mulberry Leaf and Apricot Kernel Decoction

Sha Shen Mai Dong Tang, Adenophora/Glehnia and Ophiopogon Decoction

Ling Jiao Gou Teng Tang, Antelope Horn and Uncaria Decoction

Ju HuaJu Hua-Asteraceae

Chrysanthemum Flower

Meridians: Lung, Liver

Properties: Sweet, Bitter, Slightly Cold

Ju Hua is featured in at least five classical formula, including:

 

Ling Jiao Gou Teng Tang,Antelope Horn and Uncaria Decoction*

Qi Ju Di Huang Wan, Lycium Berry, Chrysanthemum, and Rehmannia Pill

Sang Ju Yin Mulberry Leaf and Chrysanthemum Beverage

Man Jing ZiMan Jing Zi-Viticis Fructus

Vitex Fruit

Meridians: Bladder, Liver, Stomach

Properties: Bitter, Acrid, Cool