HERBS THAT CLEAR HEAT AND DRAIN FIRE​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SHÍ GĀO 石膏GYPSUM FIBROSUM GYPSUM

Channels: Lung, Stomach

Temperature: Very Cold

Taste: Sweet, Acrid

Formulas:

Bai Hu Jia Ren Shen Tang

Bai Hu Tang

Chai Ge Jie Ji Tang

Da Qin Jiao Tang

Da Qing Long Tang

Fang Feng Tong Sheng San

Ma Xing Shi Gan Tang

Qing Wen Bai Du Yin

Qing Zao Jiu Fei Tang

Wu Hu Tang

Xiao Feng San

Xie Huang San

Xin Yi Qing Fei Yin

Yu Nu Jian

Yue Bi Tang

Zhu Ye Shi Gao Tang

Zi Xue Dan

zhī mŭ      知母      Rhizoma Anemarrhenaecommon anemarrhena rhizome

Channels: Lung, Stomach, Kidney

Temperature: Cold

Taste: Bitter, Sweet

formulas:

Bai Hu Jia Ren Shen Tang

Bai Hu Tang

Da Bu Yin Wan

Dang Gui Nian Tong Tang

Er Xian Tang

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang

Hu Qian Wan

Mie Di Zhi Yang Tang

Qing Gu San

Qing Hao Bie Jia Tang

Qing Shu Yi Qi Tang

Qing Wen Bai Jia Tang

Ren Shen Ge Jie San

Suan Zao Ren Tang

Xiao Feng San

Xin Yi Qing Fei Yin

Yi Yin Jian

Yu Nu Jian

Zhi Bai Di Huang Wan

zhī zĭ      栀子      Fructus Gardeniaegardenia; Cape jasmine fruit

Channels: Heart, Lung, Stomach, Liver, San Jiao

Temperature: Cold

Taste: Bitter

 

formulas

An Gong Niu Huang Tang

Ba Zheng San

Chai Hu Qing Gan Tang

Dan Zhi Xiao Yao San

Dang Gui Long Hui Wan

Fang Feng Tong Sheng San

Huang Lian Jie Du Tang

Jia Wei Xiao Yao San

Lian Po Yin

Liang Ge San

Long Dan Xie Gan Tang

Qing Fei Tang

Shi Hui San

Tian Ma Gou Teng Yin

Xiao Ji Yi San

Xie Huang San

Xin Yi Qing Fei Yin

Yue Ju Wan

Zhi Zi Bai Pi Tang

Zhi Zi Chi Tang

Zhi Zi Dou Chi Tang

Zhi Zi Gan Cao Chi Tang

Zhi ZI Hou Po Tang

Zhi Zi Sheng Jiang Chi Tang

DÀN ZHÚ YÈ 淡竹叶HERBA LOPHATHERI BAMBOO LEAVES

Channels: Heart, Small Intestine, Stomach

Temperature: Cold

Taste: Sweet and Bland

 

FOrmulas:

Dao Chi Qing Xin Tang

Dao Chi San

Liang Ge San

Qing Gong Tang

Qing Luo Yin

Qing Shu Yi Qi Tang

Qing Wen Bai Du Yin

Qing Ying Tang

San Ren Tang

Xiao Ji Yi Zi

Yin Qiao San

Zhu Ye Shi Gao Tang

xī guā      西瓜Fructus Citrulli      watermelon

Channels: Urinary Bladder, Heart, Stomach

Temperature: Cold

Taste: Sweet

 

 

Formulas:

Qing Luo Yin

 

Qing Shu Yi Qi Tang

XIÀ KŪ CĂO 夏枯草SPICA PRUNELLAE COMMON SELF-HEAL FRUIT-SPIKE

Channels: Liver, Gallbladder

Temperature: Cold

Taste: Bitter, Acrid

 

 

 

Formulas:

Long Dan Bi Yuan Fang

lián zĭ xīn    莲子心Plumula Nelumbinis       lotus plumule

Channels: Heart, Pericardium

Temperature: Cold

Taste: Bitter

 

Formulas:

Dao Chi Qing Xin Tang

Qing Gong Tang

lú gēn      芦根Rhizoma Phragmitis reed rhizome

Channels: Lung, Stomach

Temperature: Cold

Taste: Sweet

Formulas:

Lian Po Yin

Sang Ju Yin

Yin Qiao San

tiān huā fĕn      天花粉Radix Trichosanthis      snakegourd root

Channels: Lung Stomach

Temperature: Cold

Taste: Bitter, Sweet

 

Formulas

Bei Mu Gua Lou San

Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang

Chai Hu Qing Gan Tang

Fu Yuan Huo Xue Tang

Kai Yu Zhong Yu Tang

Sha Shen Mai Dong Tang

Xia Ru Yong Quan San

Xian Fanf Huo Ming Yin

Zhen Ren Huo Ming Yin

jué míng zĭ      决明子Semen Cassiae      cassia seed

Channels: Liver, Large Intestine, Kidney

Temperature: Slightly Cold

Taste: Bitter, Sweet, Salty

 

Formulas:

Jue Ming Zi is not included in any classical formulas.

qīng xiāng zĭ      青葙子      Semen Celosiaefeather cockscomb seed; celosia seed

Channels: Liver

Temperature: Slightly Cold

Taste: Bitter

 

 

 

 

Formulas:

Qing Xiang Zi is not included in any classical formulas.

mì méng huā     密蒙花Flos Buddlejae pale butterfly bush flower; buddleia flower bud

Channels: Liver

Temperature: Slightly Cool

Taste: Sweet

Formulas:

Mi Meng Hua is not found as a base herb in any formulas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Call Now Button215-546-5870
You don't have permission to register

Welcome Acupuncturists

20% Credit for
New Pro Members.

Use the code ILOVEHERBS

Try HerbScript, browse our formulas, and save – on us!